Algemene verkoopsvoorwaarden
BECK-IMPEX BVBA
Artikel 1

Onderhavige algemene voorwaarden sluiten de aan- en verkoopsvoorwaarden van de klant volledig uit. Door ontvangst van huidige factuur/bestelbon/offerte, erkent de klant hiervan kennis genomen te hebben en verklaart hij zich uitdrukkelijk akkoord met alle hiernavolgende voorwaarden.

Artikel 2

De goederen worden zonder waarborg verkocht, behoudens andersluidende overeenkomst. Vanaf de melding conform art. 4 is BECK-IMPEX niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de goederen. Voor alle activiteiten en/of diensten is BECK-IMPEX slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks gevolg is van zijn concreet bewezen zware fout en/of deze van zijn aangestelde.

Artikel 3

Om geldig te zijn moet elke klacht of protest geschieden per aangetekend schrijven, ten laatste acht kalenderdagen na levering van het voertuig, goederen, diensten of prestaties. Een klacht is enkel ontvankelijk op voorwaarde dat deze gemotiveerd is en uitdrukkelijk het voorwerp van de klacht vermeldt.

Artikel 4

Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, gebeurt de levering op de zetel van BECK-IMPEX, waar de klant verplicht is zijn voertuig af te halen, ten laatste 48 uren nadat hem is gemeld dat de goederen klaar zijn om geleverd te worden. Na deze tijdspanne kan een forfaitaire dagvergoeding aangerekend worden van € 100 ten titel van staangeld, zonder dat hierdoor een bezoldigde bewaargeving ontstaat. Een eventuele leveringstermijn is enkel indicatief, bindt BECK-IMPEX niet, en kan niet beschouwd worden als een essentieel bestanddeel van de overeenkomst. De klant kan hieruit geen enkel recht putten op ontbinding of eventuele schadevergoeding wegens laattijdigheid.

Artikel 5

Indien de koopovereenkomst ontbonden moet worden ten laste van de klant, na aangetekende ingebrekestelling, is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% exclusief eventuele bijkomende kosten. BECK-IMPEX houdt zich het recht voor een voorschot of provisie te vragen op levering dan wel bestelling. Het vragen van een voorschot of provisie betekent niet dat BECK-IMPEX afstand doet van haar retentierecht

Artikel 6

De verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van BECK-IMPEX tot op het ogenblik van de volledige betaling van het factuurbedrag. Het risico in verband met de geleverde goederen blijft evenwel ten laste van de klant en dat vanaf de melding conform art. 4.

Artikel 7

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de facturen contant en zonder disconto betaalbaar op het adres van BECK-IMPEX en dit uiterlijk tegen vervaldatum zoals vermeld op de factuur.

In geval van niet-betaling worden de facturen automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met een nalatigheidsintrest gelijk aan de intrestvoet zoals voorzien bij art. 5 van de Wet van 02.08.2002, onverminderd een forfaitair schadebeding van 10% op het factuurbedrag. In geval van niet-betaling van één factuur op de vervaldag, worden alle facturen automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8

In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren bevoegd.